Vedtægter for DHBK. Dalum Hjallese Badminton Klub

§ 1

Foreningens hjemsted:

Odense S, Odense Kommune

§ 2

Klubbens formål er at danne ramme om et kammeratligt trivselsmiljø, hvori udøvere af badminton kan beskæftiges på såvel konkurrence- som motionsplan, samt gennem aktiviteter at udbrede kendskabet til idrætsgrenen og i videste udstrækning at inddrage alle medlemmer i klubbens aktiviteter. Foreningsarbejdet skal give medlemmerne mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

§ 3

Foreningen er medlem af Badminton Danmark, DGI, DHG og Dalum Idrætsring.

§ 4

Foreningen optager aktive og passive medlemmer, og som medlem kan optages enhver, som bestyrelsen måtte finde egnet. Optagelse af umyndige personer kræver samtykke fra forældre/værge. Bestyrelsen kan efter indstilling udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen, overtræder klubbens vedtægter, ordensregler eller har mere end 3 måneders kontingentrestance. Udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på første ordinære generalforsamling. Foreningen skal have en registreret medlemskreds, der ved indmeldelse betaler indmeldelsesgebyr samt 1 års kontingent forud.

Bestyrelsen kan til enhver tid annullere fastlagte træningstimer til fordel for afholdelse af turneringskampe mv., det være sig af såvel ekstern som intern karakter.

Dersom baner ikke benyttes af de for banerne noterede personer, har klubben fuld rådighed herover.

§ 5

Kontingentet til foreningen fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling eller efter generalforsamlingens bestemmelser af bestyrelsen.

§ 6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest d. 20. marts. Denne er højeste myndighed, og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden bekendtgøres samtidig med indkaldelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der er fuldgyldigt medlem og har været medlem mindst 3 måneder før generalforsamlingen.  For medlemmer under 18 år varetages stemmeretten af forældre/værge. Alle medlemmer har indflydelse på valg af bestyrelse.

§ 7

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab fremlægges af kassereren

4. Fremlæggelse af budget

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter og revisorer

7. Eventuelt

§ 8

Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingens beslutninger føres i protokol, hvor der optages referat af forhandlinger, i det omfang dirigenten bestemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, og ønskes der skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt stiller krav derom.

Indkaldelsesprocedure er den samme som ved ordinær generalforsamling

§ 10

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 andre bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges for 2 år. Desuden vælges der 2 suppleanter for en periode af et år. Bestyrelsen fragår med 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Desuden vælges 3 delegerede fra bestyrelsen og 2 vælges fra generalforsamlingen til DHG´s repræsentantskab.
Bestyrelsen bemyndiger person(er) fra foreningen til at repræsentere foreningen i Dalum Idrætsring og DHG’s hovedbestyrelse.

Bestyrelsen nedsætter arbejdsudvalg for seniorafdelingen, ungdomsafdelingen, motionistafdelingen, sponsorer mm. efter behov.
Til intern fordeling af klubbens haltider, kan nedsættes udvalg bestående af 1 repræsentant fra hver afdeling ledet af klubbens formand.

Ligeledes vælges 2 revisorer og en suppleant for et år. Bestyrelsen kan ikke bestå af ikke-myndige personer. Foreningen tegnes i det daglige arbejde af formanden.

Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af mindst formand og kasserer i fællesskab. Formanden skal drage omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandling.

§ 11

Regnskabet for foreningen:

Regnskabsåret er fra 1/1 – 31/12. Revisorpåtegnet regnskab kan rekvireres hos kassereren 8 dage før generalforsamlingen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 12

Regnskabsrevision:

Foreningens valgte revisorer har til enhver tid adgang til foreningens daglige regnskab samt foreningens økonomiske dispositioner og regnskabsføring.

§ 13

Vedtægtsændringer:

Forandringer af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer er til stede, og når samtidig mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås der flertal for et forslag til vedtægtsændringer på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer på denne generalforsamling afgiver deres stemme for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 14

Opløsning af foreningen kan kun besluttes ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med 14 dages mellemrum. For opløsning på disse generalforsamlinger skal være ¾ af de afgivne stemmer.

Eventuelle midler skal ved opløsning af foreningen tilfalde/overdrages til idrætslige ungdomsformål i Dalum-Hjallese området.

§ 15

Alle tvivlspørgsmål afgøres af bestyrelsen i forening i deres virke for foreningen.

Dog har medlemmerne ret at indanke bestyrelsens afgørelse for en generalforsamling.

Ændret på generalforsamlingen 12.3.2013